Zápis do MŠ na školní rok 2016/2017

proběhne ve dnech 9.5. – 10. 5. 2016 

od 8,00hod. – 11,00hod.v kanceláři ředitelky MŠ.

Mateřská škola, Jičín, J.Š.Kubína 465

506 01 Jičín

tel. 721 402 443

e-mail vitvarova@msjsk.jicin.cz

web www.msjsk.jicin.cz

 

 

Postup při přijímání dětí k předškolnímu vzdělání

 

 

* zákonný zástupce dítěte předá ve dnech vyhlášeného zápisu (9. 5. - 10. 5. 2016) vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání ředitelce školy

* současně se prokáže průkazem totožnosti a předloží rodný list dítěte a očkovací průkaz dítěte

* na základě podané žádosti a stanovených kritérií rozhodne ředitelka do 30 dní o přijetí, nebo nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vyvěšením registračního čísla dítěte na přístupném místě u vchodu do MŠ a na webových stránkách www.msjsk.jicin.cz

* registrační číslo obdrží žadatel při zápisu

 

Do 30 dnů od podání žádosti rozhodne ředitelka MŠ o přijetí nebo nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Výsledek přijatých i nepřijatých dětí bude zveřejněn seznamem registračních čísel na hlavních dveřích budovy MŠ a na www.msjsk.jicin.cz

 

Věnujte pozornost při vyplňování žádosti, uvádějte správné údaje

 

 

Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

* přednostně se podle § 34 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
* přednostně děti s trvalým pobytem na území, obce Jičín, Robousy, Popovice, s dovršením 3let věku dítěte do prosince kalendářního roku.
* dále děti, které nemají trvalý pobyt na území obce Jičín, s dovršením 3 let věku do prosince kalendářního roku.
* děti podle věku se systémem výběru podle data narození – od nejstaršího směrem k mladšímu až do naplněnosti počtu volných míst v mateřské škole
 
* věnujte pozornost při vyplňování žádosti, uvádějte správné údaje
* dítě, které dovrší tří let věku až v roce 2017, může být přijato k předškolnímu vzdělávání po zápise v průběhu školního roku, pokud není naplněna kapacita školy
* pokud se zákonný zástupce nemůže dostavit v den zápisu, dohodne si náhradní termín s ředitelkou školy
* dítě je vždy přijímáno k 1.9. příslušného školního roku na 3 měsíční zkušební dobu pobytu

 

 

 

 

 

 

Tiskopis přihlášky ke stažení ZDE

Co naše MŠ nabízí?

- kvalitní výchovně vzdělávací program

- saunování dětí (v prostorách MŠ se nachází sauna, kterou celoročně využíváme)

- loutková představení v MŠ

- návštěva divadel

- plavecký výcvik předškolních dětí

- karneval, besídky /Vánoční, ke Dni matek/

- základy hry na zobcovou flétnu, pěvecký sboreček

- základy anglického jazyka

- výlety, exkurze

- slavnostní rozloučení s předškolními dětmi

- umístění školy v klidné vilové čtvrti s velkou zahradou a možností vycházek do přírody

- a spousta dalších aktivit (kurz bruslení, lyžování)

 

 


Kontakt

Mateřská škola J.Š. Kubína

J.Š. Kubína 465, Jičín 506 01

ŘEDITELKA:721 402 443
vitvarova@msjsk.jicin.cz

TŘÍDY:
KOŤATA + SLUNÍČKA:
734 281 011

SRDÍČKA + ČTYŘLÍSTEK:
734 281 013

PTÁČATA - 736 411 756

vedoucí školní jídelny(odhlašování ze stravování prostřednictvím sms) : 734 281 012
jidelna.jsk@email.cz

ŠKOLNICE: 737 656 848