Zápisy pro ukrajinské děti

19.05.2022 12:23

Zápisy dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ 2022-2023 - UKRAJINA (1).doc (52 kB)

 

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

PRO UKRAJINSKÉ DĚTI PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

ПРИЙОМ ДІТЕЙ У ДИТЯЧІ САДОЧКИ

ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti.

Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu:

14. 6. 2022 od 8.00 do 12.00 hod.

Děti přednostně přijímá Mateřská škola Větrov, Jičín, Křižíkova 1288 (viz níže).

 

Для зарахування до дитячих садочків у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою про тимчасовий захист на території ЧР відповідно до §33 ст.1 п. а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем їх тимчасової реєстрації.

Для цих іноземців-біженців визначена дата запису:

14. 6. 2022 з 8.00 до 12.00 год.

Здебільшого дітей приймають дитячі садки Větrov, Jičín, Křižíkova 1288 (детальніше знизу).

 

Informace k přílohám Žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Doložení řádného očkování dítěte - podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře na žádosti k přijetí.

V den zápisu je dále nutné předložit rodný list dítěte, doklad totožnosti (vízum), popřípadě čestné prohlášení opatrovníka v případě, že dítě nemůže zastoupit zákonný zástupce.

 

Інформація про додаткові документи до Заяви про зарахування дитини в дошкільні заклади

Наявність належної вакцинації дитини є обов’язковою умовою прийому дитини до дитячого садка, згідно з §50 Закону про охорону здоров'я, виконання обов'язку проходити встановлені регулярні щеплення або мати документ-підтвердження імунітету дитини до інфекції або неможливість зробити щеплення через протипоказання. Ця вимога не стосується дитини, яка здобуває обов’язкову дошкільну освіту (один рік перед вступом дитини до школи). Законний представник разом із заявою про вступ має подати довідку про вакцинацію від педіатра.

У приймальний день також необхідно пред’явити свідоцтво про народження дитини та документ, що посвідчує особу (візу), або підтверджувальний документ опікуна, якщо дитину не може представляти законний представник.

 

Mateřské školy v Jičíně mají stanoveno kritérium pro přijímání dětí - do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou nejméně třetího roku věku a zároveň mají místo pobytu v příslušném školském obvodu, systémem podle věku, od nejstaršího směrem k nejmladšímu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy může být kapacita školy.

 

У дитячих садочках Їчина встановлений критерій прийому дітей, а саме: до садка приймаються діти, яким виповнилося три роки на початок 2022/2023 навчального року, і при цьому вони мають місце проживання у відповідному шкільному окрузі; відповідно до віку - від найстаршого до наймолодшого. Причиною неприйняття дитини до обраного дитячого садочку може бути відсутність вільних місць у групах.

ŠKOLSKÉ OBVODY MATEŘSKÝCH ŠKOL V JIČÍNĚ

ШКІЛЬНІ ОКРУГИ ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ В ЇЧИНІ

Mateřská škola U Kina, Jičín, 17. listopadu 46 https://www.msukina.cz ředitelka Mgr. Zlatuše Kynčlová, tel. 720 649 688, e-mail: kynclova@msukina.cz

Komenského náměstí, Moravčice, Nábř. Irmy Geisslové, Nábř. Kpt. Jaroše, Náměstí Svobody, Valdštejnovo náměstí, Žižkovo náměstí,

Ulice (вулиця): 17. listopadu, B. Němcové, Balbínova, Butovská, Cidlinská, Čelakovského, Dělnická, Fortna, Havlíčkova, Chelčického, Jiráskova, Lindnerova, Luční, Na Hrádku, Na Příkopech, Nerudova, Nová, Palackého, Pod Koštofránkem, Příční, Raisova, Revoluční, Riegrova, Říční, Sladkovského, Smiřických, Šafaříkova, Školní, Tylova, Zahradní, Zahradnická a Židovská;

Mateřská škola, Jičín, Fügnerova 750 https://www.2ms.jicin.cz ředitelka Zdenka Matějková, tel. 493 532 440, e-mail: posta@2ms.jicin.cz

Ulice (вулиця): Denisova, Fügnerova, Jungmannova, Tyršova, Vrchlického;

Mateřská škola, Jičín, J. Š. Kubína 465 https://msjsk.jicin.cz ředitelka Monika Vitvarová, tel. 721 402 443, e-mail: vitvarova@msjsk.jicin.cz

Sedličky, Soudná,

Ulice (вулиця): Argonská, B. Čeňka, Bolzanova, Čelišova, Československé armády, Dukelská, Dvořákova, Erbenova, Fibichova, Foersterova, Hviezdoslavova, Jakubcova, Jarošov, Jarošovská, Jaselská, J. Š. Kubína, Kollárova, Krátká, Křídlova, Kukulova, L. Janáčka, M. Koněva, Máchova, Markova, Na Tobolce, Novoveského, Pod Čeřovkou, Prachovská, Seifertova, Skautská, Smetanova, Šrámkova, Štrauchova, U Lomu, V. Dobiáše, Vrcha a Železnická;

Mateřská škola Větrov, Jičín, Křižíkova 1288 https://www.msvetrov.jicin.cz ředitelka Bc. Lenka Vondráková, tel. 777 936 000, e-mail: vondrakova@msvetrov.jicin.cz

Dvorce, Robousy, Nám. V. Čtvrtka,

Ulice (вулиця): Českých bratří, Hradecká, Hrušňová, Husova, Jičínského, Konecchlumského, Kosmonautů, Kr. Haranta, Křižíkova, Lošťákova, Meruňková, Moravčická, Nad Cihelnou, Pod Lipami, Průmyslová, Spojovací, Sv. Čecha, Šibeňák, Šturmova, Švestková, Textilní, Třešňová, U Kamene, U Stadionu, U Trati a Višňová;

Mateřská škola Máj, Jičín, Pod Koželuhy 171 https://www.msmaj.jicin.cz/ ředitelka Bc. Lenka Černá, tel. 739 630 564, e-mail: reditelka@msmaj.jicin.cz

Popovice, Lidické náměstí,

Ulice (вулиця): Barákova, Dlouhá, Hofmanova, Jabloňová, Janouškova, K Vápenkám, K. Vika, Mládežnická, Na Jihu, Na Výsluní, Poděbradova, Podhradská, Pod Koželuhy, Popovická, Porák, Pražská, Protifašistických bojovníků, Přátelství, Ruská, Sokolovská, U Javůrkovy louky, U Tržiště a Železničářská.

 

 

Ing. Miroslav Kazda

vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy,

Městský úřad Jičín

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola J. Š. Kubína

J. Š. Kubína 465, Jičín 506 01

ŘEDITELKA:721 402 443
vitvarova@msjsk.jicin.cz


TŘÍDY:
KOŤATA - 734 281 011

SLUNÍČKA - 734 783 017


SRDÍČKA - 734 281 013

ČTYŘLÍSTEK - 736 528 692

PTÁČATA - 605 398 421

vedoucí ŠJ- 734 281 012
jidelna.jsk@email.cz

ŠKOLNICE: 737 656 848

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Martin Hlava
zaměstnanec Města Jičína, zařazený do MěÚ Jičín, Žižkovo náměstí 18
tel.: 493545110
mobil: 737269884
e-mail: poverenec@mujicin.cz